Poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž životní situace nemůže být řešena členy rodiny a nemůže být zajištěna za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb.

Pro koho

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 30 let.

Co služba nabízí

  1. Ubytování
  2. Stravování
  3. Úkony péče
    • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
    • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
    • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
    • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
    • Sociálně terapeutické činnosti.
    • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  4. Zdravotní péči
  5. Základní sociální poradenství

Časové vymezení

Služba je poskytována celoročně v nepřetržitém provozu.

Máte-li zájem využívat službu DOZP, kontaktujte sociální pracovnici.

Formulář žádosti, popis realizace služby a platný úhradovník pro DOZP naleznete v v dokumentech k sociálním službám.