Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle z. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU o whistleblowingu:


Informace v souladu s § 9 odst. 2 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“).


Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb Mladá Boleslav (dále jen povinný subjekt) je v souladu s § 8
zák. č. 171/2023 Sb., povinen zavést interní kanály pro oznamování o možném protiprávním jednání, k
němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo
vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v
kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
c) porušuje tento zákon, nebo d) porušuje jiný právní předpis nebo porušuje práva Evropské Unie
v oblasti:
* finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;
* daně z příjmů právnických osob,
* předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
* ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
* bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
* ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;
* radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
* zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
* ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
* ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních
systémů;
* ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
* fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní
podpory, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis, který kompletně upravuje implementaci
problematiky ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowingu.
Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona č. 171/2023 Sb.
a čl. 19 Směrnice EU.

Zavedení vnitřního oznamovacího systému
V souladu s požadavky zákona a směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který
představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s
oznamovatelem.
Oznamovatelem je dle zákona a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí
vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti
(Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-
oznameni/). Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.
Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení VOS je v souladu se zákonem a Směrnicí EU určena
Příslušnou osobou Alena Janebová.
Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s
výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním
řízení podle trestního řádu).
Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zákona a Směrnice EU)
dozví možném protiprávním jednání stanoveným § 2 zákona nebo o porušování práv Unie, může podat
oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i
telefonicky.
Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze
příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí
oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě.
Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná
osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených
lhůtách) a všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let.

Povinný subjekt určil Příslušnou osobu k výkonu činnosti podle § 11
Alena Janebová
e-mail: whistleblowing(zav)centrum83.cz
telefon: 326109250 – v pracovní dny 7-15 hodin
písemně: Mladá Boleslav, Václavkova 950
osobně: Mladá Boleslav, Václavkova 950 – v pracovní dny 7-15 hodin
zástupce v době nepřítomnosti Příslušné osoby:
Mgr. Michala Hodboďová, DiS.
e-mail: whistleblowing(zav)centrum83.cz
telefon: 326792032 – v pracovní dny 7-15 hodin
písemně: Mladá Boleslav, Havlíčkova 447
osobně: Mladá Boleslav, Havlíčkova 447 – v pracovní dny 7-15 hodin

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie PE/78/2019/REV/1  

Zákon č. 171/2023 Sb. – Zákon o ochraně oznamovatelů

Metodika Ministerstva spravedlnosti ČR k whistleblowingu