Prohlášení o zpracování osobních údajů

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb, IČ: 00874680, se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav prohlašuje, že se při nakládání s osobními údaji řídí vždy příslušnými právními předpisy a dbá na to, aby byly osobní údaj zpracovávány pouze pro konkrétní, jasný, legitimní účel. Centrum 83 zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v pozdějším znění a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 1. Účel zpracování:

Plnění právní povinnosti vyplývá z následujících právních předpisů v platném znění:

 1. 1. Oblast pracovně – právní:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 1. 2. Oblast poskytování sociální služby:
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanoven o sociálních službách.
 1. 3. Oblast poskytování zdravotní péče:
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon č 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 1. 4. Oblast účetní:
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 1. 5. Oblast mzdová:
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
 • Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
 • Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
 1. 6. Oblast daňová:
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 1. 7. Oblast vzdělávání:
 • Zákon č. 96/2004Sb., o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 1. 8. Oblast plnění smluv:
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 1. Kategorie osobních údajů
 • Identifikační údaje zájemců o službu,
 • Identifikační údaje uživatelů,
 • Identifikační údaje a popisné zaměstnanců, studentů, stážistů, dobrovolníků,
 • Informace o zdravotním stavu uživatelů, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem uživatelů a s postupem při poskytování zdravotních služeb,
 • Další kategorie údajů o uživatelích uvedených v §53 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
 • Identifikační údaje rodinných příslušníků zaměstnanců,
 • Identifikační a popisné údaje uchazečů o zaměstnání,
 • Identifikační údaje obchodních partnerů.
 • Údaje o zdravotním stavu zaměstnanců, studentů, stážistů, dobrovolníků v souvislosti s povinným testováním na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v souladu s platnou legislativou (vzhledem k častým změnám není taxativně uvedená, např. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN o testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 1. 9. 2021)
 1. Kategorie subjektů údajů:
 • Zaměstnanci,
 • Rodinní příslušníci zaměstnanců,
 • Uživatelé služby,
 • Žadatelé o službu,
 • Uchazeči o zaměstnání,
 • Dobrovolníci, studenti, stážisté,
 • Obchodní partneři.
 1. Kategorie příjemců údajů:
 • Instituce, orgány specifikované ve výše uvedených zákonech /např. místně příslušný finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, orgán inspekce práce, úřad práce, odbor sociálních věcí krajského úřadu, registr poskytovatelů služeb, apod.)
 • Jiné státní orgány na základě jejich zákonných pravomoci ve specifických případech (např. orgány činné v trestním řízení, příslušný orgán Policie ČR, Úřad pro ochranu osobních údajů, soud, exekutorský úřad, apod.)
 1. Doba a způsob uchování:

Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečených úložištích a jsou chráněny před ztrátou, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu se Spisovým a skartačním řádem Centra 83 a lhůtami ve všech výše uvedených zákonech.

 1. Práva subjektu údajů:

Každý subjekt má právo na informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud je tomu tak, má právo na přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
 • Účel zpracování jeho osobních údajů,
 • Zda a komu jsou jeho osobní údaje poskytovány,
 • Plánovaná doba zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů.

Dále má každý subjekt právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz spravovaných osobních údajů vztahující se k jeho osobě v souladu s §29 zákona č. 110/2019 Sb. v pozdějším znění.

 1. Dozorový orgán

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz/, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb Mladá Boleslav nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.