Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb je realizátorem projektu

Aktivizační centrum – denní stacionář, číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009700

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím stavebních úprav a nově vybudovaného zázemí vytvořit podmínky pro kvalitnější poskytování sociální služby – denní stacionář.

Předmětem předkládaného projektu jsou stavební úpravy stávajících dvou objektů a přístavba nového objektu, čímž dojde k vybudování nového zázemí pro poskytování sociální služby denní stacionář, zejména pak pro manuální aktivity dílen, jež jsou nedílnou součástí této sociální služby, rekonstrukci prostor „technického zázemí“ a nové sociální zařízení nutné pro provoz dílen.

Cíl projektu bude naplněn těmito aktivitami:

– stavebními úpravami objektů A (parcelní číslo 5302), B (p. č. 1545) a vybudování nové přístavby (objekt C na pozemkové parcele č. 495/9),

– nezbytným vybavením nově vzniklých prostor dílen a sociálních zařízení.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.